Switch to English en_GB

Cynhelir y Cyfarfod Festri Blynyddol ynghŷd â Chyfarfod Blynyddol Deon a Chabidwl Cadeirlan Llandaf (Elusen Gofrestredig Rhif 1159090) nos Lun Mehefin 17eg am 7yh yng Nghorff y Gadeirlan.

Gofynnir bod unrhyw gwestiwn parthed yr Adroddiad Blynyddol yn cael ei ddanfon at Geraint Williams, Prif Weithredwr geraintwilliams@llandaffcathedral.org.uk erbyn 6yh dydd Sul Mehefin 16eg.