Switch to English en_GB

Stephen Moore, Cyfarwyddwr Cerdd

Stephen Moore yw Cyfarwyddwr Cerdd Eglwys Gadeiriol Llandaf lle mae’n goruchwylio holl ddarpariaeth gerddorol adran brysur sy’n canu mewn saith gwasanaeth yr wythnos. Yn Llandaf, mae’n cyfarwyddo Corau’r Gadeirlan yn y rownd wythnosol o wasanaethau corawl, cyngherddau, darllediadau a theithiau. O dan ei gyfarwyddyd, mae’r côr wedi ymddangos yn gyson mewn darllediadau byw ar deledu a radio, yn fwyaf nodedig y gwasanaeth ym mhresenoldeb Ei Fawrhydi Brenin Charles III a’r Frenhines Gydweddog ym mis Medi 2022 a ddarlledwyd ar draws y byd. Mae Stephen hefyd wedi ymddangos ar deledu fel arweinydd neu organydd, yn fwyaf diweddar ar Songs of Praise ar Sul y Pasg 2021 a Dydd Nadolig 2022.

Cyn symud i Gaerdydd yn 2016, treuliodd Stephen chwe blynedd fel Cyfarwyddwr Cerdd yn Eglwys St Matthew’s, Northampton lle parhaodd â thraddodiad enwog yr eglwys o gomisiynu cerddoriaeth newydd a ddechreuodd gyda Rejoice in the Lamb gan Britten dros 75 mlynedd yn ôl. O dan ei gyfarwyddyd, perfformiodd côr
St Matthew’s premieres o weithiau newydd gan Paul Mealor, David Halls a Philip Stopford. Yn y gorffennol, cafodd Stephen ei benodi i rolau mewn amrywiol lefydd, gan gynnwys Eglwys Gadeiriol Caersallog a Chadeirlan Southwell, Ysbyty Brenhinol Chelsea a’r Hen Goleg Morol Brenhinol yn Greenwich.

Cwblhaodd Stephen ei astudiaethau israddedig yng Ngholeg Cerdd y Drindod, gan astudio’r organ gan fwyaf, a graddio yn 2008 gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn perfformio. Enillodd fedal y coleg am y marc uchaf yn ei flwyddyn mewn astudiaethau allweddellau yn ogystal â’r wobr am arwain. Tra yng Ngholeg y Drindod, astudiodd gydag William Whitehead a Colm Carey ac enillodd Wobr Organ Cardnell ddwywaith am berfformiad arbennig. Mae’n Gymrawd gwobredig Coleg Brenhinol yr Organyddion ac yn Gymrawd Coleg y Drindod Llundain.

Fel unawdydd mae wedi cyflwyno datganiadau mewn nifer o leoliadau ledled y wlad. Mae lleoliadau diweddar a rhai sydd ar y gweill yn cynnwys Neuadd Brangwyn, Abertawe, Abaty Westminster, Eglwys Gadeiriol St Paul’s, Priordy Malvern, Amgueddfa Caerdydd, Coleg Sant Ioan Caergrawnt a Chadeirlan Minster, yr Almaen yn ogystal â pherfformiadau litwrgaidd yn Llandaf La Nativité du Seigneur gan Messiaen, 14 Stations of the Cross gan Hosking a’r perfformiad cyntaf yng Nghymru o Via Crucis gan Philip Moore. Yn 2018, rhyddhaodd Stephen ei CD cyntaf gyda Priory Records a gafodd ei recordio ar Organ Eglwys Gadeiriol Llandaf. Gellir ei glywed ar nifer o recordiadau CD eraill fel unawdydd neu gyfeilydd ac mae wedi darlledu’n rheolaidd ar radio a theledu.

Stephen Moore
Aaron Shilson

Aaron Shilson, Dirprwy Gyfarwyddwr Cerdd

Aaron Shilson yw Dirprwy Gyfarwyddwr Cerdd Eglwys Gadeiriol Llandaf ers Medi 2021, lle mae ei ddyletswyddau’n cynnwys cyfeilio i gorau’r Gadeirlan yn eu hamserlen brysur o wasanaethau, recordiadau a darllediadau, yn fwyaf diweddar ar  Songs of Praise ar y BBC ar Ddydd Nadolig, yn ogystal â darllediad byd-eang o ymweliad Ei Fawrhydi Brenin Charles III â Llandaf ym mis Medi 2022. Mae ei ddyletswyddau hefyd yn ymestyn i helpu yng ngweinyddiaeth a chyfeiriad rhannau eraill o’r adran gerdd.

Cyn symud i Landaf, cafodd Aaron swyddi yn Eglwys Gadeiriol Gatholig St Anne’s yn Leeds, Eglwys Gadeiriol Manceinion, Eglwys Gadeiriol Tyddewi, ac yn fwyaf diweddar, yn Eglwys Gadeiriol Ely fel Organydd Cynorthwyol i’r Côr Merched, lle bu’n cyfeilio ar gyfer gwasanaethau, teithiau, recordiadau a darllediadau byw o dan gyfarwyddyd Sarah MacDonald. O 2018 tan 2019 cymerodd hefyd rôl Organydd Cynorthwyol yng Ngholeg Selwyn, Caergrawnt, gan gyfeilio i’w recordiad o weithiau gan Ben Parry ac ymuno â’r côr ar eu taith o ogledd ddwyrain America, a oedd yn cynnwys gwasanaethau yn Eglwys St Thomas ar Fifth Avenue, Efrog Newydd, Eglwys Gadeiriol Sant Ioan y Difinydd a’r Eglwys Gadeiriol Genedlaethol yn  Washington.   

Gwnaeth Aaron astudiaethau israddedig yng Ngholeg Cerdd Leeds (bellach yn  Conservatoire) gyda Benjamin Saunders a Daniel Justin. Yn ystod ei gyfnod yn y coleg, bu’n gyfeilydd ac yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Corws y Coleg. Ar ôl graddio, symudodd i Fanceinion i barhau â’i astudiaethau yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd gyda Darius Battiwalla, Christopher Stokes a Gordon Stewart. Yn ystod ei gyfnod yno, bu yn rownd derfynol y gystadleuaeth Organ flynyddol ddwywaith a derbyniodd wobrau Frederick Lunt a Meadowcroft ar yr Organ, a chymerodd ran mewn dosbarthiadau meistr gyda Kevin Bowyer a Thomas Trotter. Mae’n Gymrawd Coleg Brenhinol yr Organyddion. 

Rachel Kilby, Animateur Cerdd

Rachel Kilby yw Animateur Cerdd y Gadeirlan. Mae’r rôl newydd hon yn ymwneud ag ymgysylltu â phlant ar draws yr esgobaeth drwy brosiectau cerddorol yn yr ysgol a Majestas Kids, grŵp cerdd sy’n agored i bob plentyn 7-11 oed, ar foreau Sadwrn yn ystod y tymor yn y Gadeirlan o 10-11a.m.

 Yn addysgwr profiadol, mae Rachel wedi dysgu cerddoriaeth ers dros 30 mlynedd, mewn ysgolion yn Birmingham a Llundain. Yn Llundain, bu’n Bennaeth y Celfyddydau Perfformio mewn ysgol uwchradd fawr ac yna’n Bennaeth Gwasanaethau Cerdd yn Rhondda Cynon Taf, swydd y bu ynddi am ddeng mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, cyflwynodd Rachel nifer o brosiectau creadigol ar raddfa fawr ar gyfer plant, pobl ifanc a’r gymuned ehangach. Mae hi hefyd yn feirniad profiadol mewn cystadlaethau lleol ac eisteddfodau, gan gynnwys Gŵyl Gerdd Ysgolion Hong Kong yn 2016 a 2023.

Graddiodd Rachel gyda B.Mus. Anrh. o Brifysgol Sheffield, cyn cael Tystysgrif
Ôl-raddedig mewn Addysg o Brifysgol Bath Spa. Yn ddiweddarach, cwblhaodd M.A mewn addysg cerddoriaeth yng Ngholeg Prifysgol Llundain, yr Institiwt Addysg yn ogystal ag astudiaethau perfformio ôl-raddedig ar yr obo gydag Irene Pragnell yn Ysgol Cerdd a Drama y Guildhall.

Cynrychiolodd Cymru ar y Cyngor Addysg Cerddoriaeth a Music Mark, yn ogystal â chyfrannu at ymgynghoriadau ar addysg cerddoriaeth i Lywodraeth Cymru. Ers  2014, mae Rachel wedi gweithio ar ei liwt ei hun, gan ddarlithio yn yr adran jazz yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, dysgu’r obo a’r piano, arholi’n rhyngwladol ar gyfer Coleg y Drindod Llundain a gweithio mewn swyddogaeth ymgynghorol ar addysg cerddoriaeth yng Nghymru hefyd ar gyfer Coleg y Drindod Llundain. Rachel yw Cyfarwyddwr Cerdd The City Sirens, côr a cappella o fenywod yng Nghaerdydd, yn ogystal â chwarae’r obo i gerddorfeydd yn Ne a Gorllewin Cymru. Yn 2020, roedd Rachel yn gyd-awdur papur ar addysg cerddoriaeth yng Nghymru ar gyfer y cyhoeddiad rhyngwladol, The Journal for Popular Music Education. Yn ddiweddar, bu’n rheoli prosiect Cymru gyfan – Archwilwyr Jazz Explorers Cymru – a gyllidwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru.  Mae Rachel yn aelod o Eglwys St Margaret yn y Rhath a L.M.A Cathays, lle mae’n aelod o gyngor L.M.A.

David Thomas, Organydd Cynorthwyol

Ganwyd David Geoffrey Thomas yn Llanelli, ac astudiodd gerddoriaeth yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd, gan ennill gwobrau am ganu’r organ ac arwain.

Mae’n un o Organyddion Cynorthwyol Eglwys Gadeiriol Llandaf ac yn gerddor proffesiynol llawrydd. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr ‘Cantores Landavenses’, grŵp o gantorion lled-broffesiynol a arweiniodd yng Nghaerwrangon, Caerwysg, Caersallog,   Ely, Wells, Truro ac Eglwys Gadeiriol St.Paul’s yn ogystal ag Abaty Westminster. Yn ogystal, mae David wedi cyfeilio i gorau ar yr organ a’r piano ledled y DU ac yn Ffrainc, Yr Iseldiroedd, Sbaen, Awstralia, Seland Newydd, Tsieina, Yr Eidal, Awstria, Malta a Gwlad Belg.

Dysgodd David am flynyddoedd yn Ysgol Howell’s a Choleg y Chweched a bu’n diwtor yng Ngholeg Diwinyddol Mihangel Sant a Bwrdd Cysylltiedig y Colegau Cerdd Brenhinol. Gwnaeth ymchwil i hanes, repertoire, perfformio ac arferion dysgu’r organ a chyhoeddodd erthyglau mewn cyfnodolion cerddorol academaidd. Mae’n Ddarpar Lywydd Cymdeithas Organyddion De Ddwyrain Cymru, cyfeilydd Côr Polyffonig Caerdydd, organydd Côr Meibion Treorci ac mae galw mawr amdano fel cyfeilydd ac organydd ar gyfer corau ac unawdwyr ar draws de Cymru ac fel datgeiniad organ.

Mae wedi chwarae’r organ ar gyfer sawl recordiad CD a darllediadau ar raglenni di-ri ar BBC Radio 2, BBC Radio 4, BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru, Teledu’r BBC, Teledu Annibynnol a S4C. Bu David hefyd yn gysylltiedig â recordio cerddoriaeth ffilm ar gyfer Sky Telelevision a recordiodd CD unigol o organ hanesyddol Eglwys Ioan Fedyddiwr, Troed-y-Rhiw yn ne Cymru. Mae darlledu wedi chwarae rhan fawr ym mywyd David; Dechreuodd ei yrfa ddarlledu fel Cyhoeddwr ar y BBC, ers hynny mae wedi cynhyrchu a chyflwyno ei gyfres ei hun o raglenni am gerddoriaeth glasurol, opera, cerddoriaeth gorawl a cherddoriaeth ‘canol y ffordd’ yn Gymraeg a Saesneg. Mae David bellach yn brysur yn dysgu nifer o fyfyrwyr organ yn Eglwys Gadeiriol Llandaf, yn chwarae i fyfyrwyr datganiadau ym Mhrifysgol Caerdydd a dosbarthiadau meistr ac yn trefnu ac yn cyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer corau. Mae hefyd yn weithgar fel pianydd a threfnydd ym maes jazz a cherddoriaeth ysgafn ac mae wedi trefnu a chwarae i ensembles ac artistiaid di-ri gan gynnwys Charlotte Church a Bryn Terfel. Mae hefyd wedi gweithio fel unawdydd piano i sawl cadwyn o westai mawreddog, tai bwyta, bariau coctel ac ar longau.

Philip Aspden, Organydd Cynorthwyol

Astudiodd Philip Aspden Gerddoriaeth ym Mhrifysgol Reading a dysgodd ganu’r organ yng Nghapel San Sior, Castell Windsor, o dan hyfforddiant Philip Scriven a Roger Judd. Derbyniodd Gymrawd Coleg Brenhinol yr Organyddion, yn 21 oed. Wrth fyw yn Reading, gwasanaethodd Philip mewn sawl eglwys blwyf, gan gynnwys St. Mary-the-Virgin, Henley-on-Thames.

Penodwyd Philip yn Gyfarwyddwr Cerdd Cynorthwyol yng Ngholeg St George’s, Weybridge yn 1996, gyda chyfrifoldeb am Gôr y Capel. Yn 2005 cafodd ei ddyrchafu’n Gyfarwyddwr Cerdd yn Ysgol Reading. Symudodd Philip i Gaerdydd yn 2011, gan ddod yn Gyfarwyddwr Cerdd Ysgol y Gadeirlan yn Llandaf; am 10 mlynedd, cyfeiliodd i Gôr Merched Ysgol y Gadeirlan yn eu gosber corawl ddwywaith yr wythnos yn Eglwys Gadeiriol Llandaf.

Ar ôl ailstrwythuro darpariaeth gerddorol y Gadeirlan ym mis Medi 2021, cynigiwyd rôl Organydd Cynorthwyol i Philip, ac mae’n cyfeilio fel arfer mewn un gwasanaeth yr wythnos yn ystod tymor yr ysgol. Mae hefyd yn aelod o Gôr y Gadeirlan ers blynyddoedd.

Mae Philip wedi cynnal cysylltiad â’r Erleigh Cantors (Reading) a Chôr Bach Caerdydd ers blynyddoedd. Yn fwyaf diweddar, cyfeiliodd i Gôr Tabernacl Treforys (Abertawe). Mae Philip wedi chwarae mewn nifer o eglwysi cadeiriol ac eglwysi mawr y DU, ac mae’n rhoi ambell ddatganiad ar yr organ. Ffefryn personol iddo yw’r datganiad hwnnw yn Eglwys Gadeiriol St Paul’s yn 1998.